Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΥΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Οι μέλισσες την άνοιξη και το καλοκαίρι συλλέγουν νέκταρ από τα φυτά της ελληνικής φύσης μετατρέποντας το σε μέλι, αλλά… τελικά πως αυτό φτάνει σε μας? Εδώ έρχεται ο άνθρωπος που ''κλέβει'' το μέλι από τις κηρήθρες και το παράγει μέσω της διαδικασίας του τρυγητού.

Θα σας εξηγήσω την διαδικασία του τρύγου του μελιού και πως τελικά φτάνει στο τραέέ & μας.

Τρυγητός ή τρύγος είναι η εξα & τ του μελιού απomat την κυέέλη και η φυγάδευση προς καναναsto & ässes κήιήήή & kgr; ήή & κήιήήή & ή ήήή & ή ήήή & ή ήήή & ή ήήή & ή ήήήήή & lang κ ήήήή & kgr; ήή & κήιήήή & lang κ ήήήή & kgr; ήή & κήιήή & lang κ ήήή & lang. Χωρίζεται σε δύο φάσεις:Σε πρώτη φάση περιλαμβάνονται όλοι ο χειρισμοί που αφορούν την καττό &; τα τό & τ & × τ 9 τ & τό & ×ses τό & τό & ×ses τό & τό & ×ses τό & τ & iges achs τ 9 τό & av ideies τό & τό & ses ses ses ses ses ses μ & iges iges θν χ & iges ses ses ses ses τ & iges.

Η επιλογή των κηρηθρών γίνεται με κριτήριο την ωριμότητα του μελιού, που μόλις οι μέλισσες το φέρουν στην κατάλληλη μορφή εξασφαλίζοντας άριστα τις φυσικές ιδιότητες, το σφραγίζουν. Κατά την πρώτη φάση ένα εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει ο μελισσοκόμος είναι η απαλλαγή των επιλεγμένων κηρηθρών από τις μέλισσες που καλύπτουν τις κηρήθρες. Αυτό γίνεται με ''τίναγμα'' της κηρήθρας και στην συνέχεια βούρτσισμα με ειδικές βούρτσες που φέρουν απαλό τρίχωμα ώστε να μην πληγώνονται οι εργάτριες μέλισσες και κυρίως η βασίλισσα.

Αφού επιλεχθούν τοποθετούνται σε άδεια πατώματα και μεταφέρονται σε ειδικό χώρο, κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να αρχίσει η δεύτερη φάση, ο κυρίως τρύγος.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αφορν την ε & ässes γ & ässes γ & ässes γ & ässes γ & ässes λ & ässes λ & ässes λ & ässes λ & ässes ° λ & ässes λ & ässes λ & ässes λ & ässes λ & ässes λ & ässes Jahr ό ό & ässes ό & ässes λ & ässes λ & ässes λ & ässes τα &; γ & ässes β & ässes βέ &; αμ & ässes βέ &; αμ & ässes βα &; β & ässes τα &; γι &; γ & ässes γ &; γ & ässes α & iges. Παλαιότερα που δεν υπήρχαν ευκολίες μετακίνησης ού & ggr; γινόταν στα μελισομέί & iges σε & iges κηηapp. Ο διεργασίες αυτής της φάσεις εκτελούνται με την βοήθεια διάφορων εργαλεν & iges iges ην & iges εν ηώellt εών ηών ses ses ε & ε;

Αρχικά ξεσφραγίζονται (απολεπίζονται) οι κηρήθρες με ειδικά θερμαινόμενα μαχαίρια και στην συνέχεια τοποθετούνται σε μια μηχανή που λέγεται μελιτοεξαγωγέας και είναι το κύριο εργαλείο του τρύγου. Η λειτουργία του στηρίζεται στη δυνατότητα εξα & °bt του μελιού από τ & κελιronωμμ & με με με με με με με με με με με με με με με με με με με με μ η & iges φ φittern φ B.

Έπειτα ανοίγοντας την κάνουλα στη βάση του μελιτοεξαγωγέα ρέει το μέλι και το τοποθετούμε σε βαρέλια φιλτραρίσματος ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα (μέλισσες, κερί, κόκκοι γύρης) και ακολούθως αποθηκεύεται σε δοχεία συλλογής μελιού. Έπειτα μεταγγίζεται σε μεγάλα ντεπόζιτα (βαρέλια ωρίμανσης) ώστε να συσκευαστεί σε διάφορες συσκευασίες και ποσότητες για να φθάσει τελικά στο τραπέζι μας.

ARGYRIOS GEORGAKAS